Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném společností WOJOCZEK, s. r. o., se sídlem Smetanova 173/2, 737 01 Český Těšín, IČ: 25 867 385 (dále jen "prodávající"), uzavřený prostřednictvím systému elektronického obchodu www.wojoczek.com (dále jen "systém"). Podmínky dále vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících). Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném společností WOJOCZEK, s. r. o., se sídlem Smetanova 173/2, 737 01 Český Těšín, IČ: 25 867 385 (dále jen "prodávající") uzavíraný prostřednictvím systému elektronického obchodu www.wojoczek.com (dále jen "systém"). Podmínky dále vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).

 

1. Objednávka a uzavření smlouvy
1. Všechny objednávky učiněné prostřednictvím elektronického obchodu prodávajícího jsou považovány za závazné. Kupující bude před odesláním objednávky vyzván, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že si tyto všeobecné obchodní podmínky přečetl, plně porozuměl jejich obsahu a že s nimi souhlasí. Předmětné obchodní podmínky se vztahují na všechny kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím, které jsou uzavírány prostřednictvím internetového obchodu jako smlouvy uzavřené na dálku, a na všechny vztahy z nich vyplývající.

 

2. a) Objednávka Kupujícího představuje závazný návrh na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení souhlasu Prodávajícího s návrhem kupní smlouvy Kupujícímu, tj. potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího formou e-mailu ''potvrzení objednávky'', který bude zaslán na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce Kupujícího. Mlčení nebo nečinnost Prodávajícího samy o sobě neznamenají přijetí a/nebo potvrzení. Od okamžiku uzavření kupní smlouvy vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, které jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

        b) Smluvní strany se dohodly, že kupní smlouva a veškeré vztahy z ní vyplývající se řídí českým právním řádem. Místem uzavření kupní smlouvy je Česká republika.

3. Podmínkou elektronické objednávky je vyplnění všech údajů a náležitostí předepsaných registračním formulářem a schválení obsahu objednávky.

4. Místem dodání je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

5. Převzetím zboží na dohodnutém místě přechází vlastnické právo ke zboží na kupujícího. 6. Kupující, který nesplňuje definici spotřebitele dle § 2 písm. a) Zákona, nabývá vlastnické právo ke zboží úplným zaplacením celé kupní ceny za zboží.

6. Kupující má právo zrušit svou objednávku do 24 hodin od objednání, a to prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky. Takové zrušení objednávky je prodávajícím považováno za zrušené. Při stornování objednávky je třeba uvést číslo objednávky, jméno a e-mail resp. kontaktní údaje.

V případě, že bude nutné dodání zboží opakovat z důvodu nedostupnosti kupujícího nebo pokud kupující bez předchozího písemného odstoupení od kupní smlouvy zboží nepřevezme, je prodávající oprávněn požadovat náhradu škody ve výši skutečných nákladů za neúspěšný pokus o dodání zboží.

V případě zrušení objednávky neúčtujeme žádné poplatky spojené se zrušením objednávky. V případě, že kupující použil jako formu platby ''platbu na účet společnosti'', vrátí prodávající peněžní prostředky bankovním převodem na účet kupujícího do 14 dnů. V ostatních případech je nutné, aby Kupující uvedl číslo účtu a název banky, pokud se s námi nedohodne na jiném způsobu.

7. Prodávající má právo zrušit objednávku v případě, že z důvodu vyprodání svých zásob nebo nedostupnosti zboží není ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze po něm spravedlivě požadovat, schopen dodat zboží Kupujícímu ve lhůtě stanovené těmito obchodními podmínkami nebo za cenu, která je uvedena v internetovém obchodě, pokud se s Kupujícím nedohodne na náhradě. O zrušení objednávky bude Kupující informován telefonicky nebo e-mailem a v případě úhrady kupní ceny nebo její části mu budou finanční prostředky vráceny do 14 dnů na určený účet, pokud se s Kupujícím nedohodnou jinak.

8. Doba trvání speciální nabídky - všechny speciální nabídky platí do vyprodání zásob, pokud není u konkrétního produktu uvedeno jinak.

9. Barevné zobrazení zboží na monitoru nemusí přesně odrážet skutečné barevné odstíny, které Kupující skutečně vidí. Zobrazení barevných odstínů je rovněž závislé na kvalitě použitého monitoru, resp. jiného zobrazovacího zařízení.

 

2. Prodej zboží s omezením
Nákup některých výrobků nabízených společností WOJOCZEK, s.r.o. je podmíněn držením zbrojního průkazu, oznámením o nabytí zbraně, věkem a osobním odběrem, tj. zákazem uzavření smlouvy o prodeji na dálku, případně dalšími omezeními či podmínkami. Podle zákona č. 190/2003 Sb. o střelných zbraních a střelivu se jedná o následující zboží:

- Zbraně a střelivo kategorie A (§ 4 zákona), zakázané zbraně, zakázané střelivo a zakázané doplňky, resp. zbraně, k jejichž nákupu je třeba zbrojní průkaz a výjimka Ministerstva vnitra SR (nejsou v naší nabídce),

- zbraně kategorie B (§ 5 zákona), podléhající povolovacímu řízení a registrační povinnosti na základě uděleného zbrojního průkazu, možný pouze osobní odběr,

- zbraně kategorie C (§ 6 zákona), podléhající povolovacímu řízení a registrační povinnosti na základě uděleného zbrojního průkazu, možný pouze osobní odběr,

- zbraně kategorie D (§ 7 zákona), specifické vyřazené zbraně, které byly upraveny z kat. A, B nebo C a u nichž je vyžadován osobní odběr na základě průkazu totožnosti, věk min. 18 let, plná svéprávnost a ohlášení nabytí policii,

- zbraně kategorie D (§ 7 zákona), konkrétně "ostatní vyřazené zbraně", u nichž se vyžaduje osobní odběr na základě občanského průkazu, věku min. 18 let, plné svéprávnosti,

- zbraně kategorie D (§ 7 zákona), konkrétně vyřazené zbraně, u nichž se vyžaduje osobní odběr na základě občanského průkazu, věk min. 18 let, plná způsobilost k právním úkonům.

Typ zboží, u kterého zákony zakazují prodej na dálku, nelze zakoupit online. U tohoto typu zboží není možnost vložit zboží do košíku.

U ostatních typů zboží kat. D (vzduchové zbraně do 15 J, luky, kuše, airsoftové zbraně, paintballové zbraně, historické zbraně, flobertky do 7,5 J, neaktivní střelivo a další) je možné uzavřít distanční smlouvu, takže je možné je objednat na našich webových stránkách. Objednat si můžete také obranné prostředky (např. obranné spreje, obušky, mosazné kudly, tonfy a podobné obranné produkty). Zadáním čísla občanského průkazu do objednávkového formuláře prohlašujete, že jste starší 18 let a že jste si vědomi trestněprávních nebo jiných sankčních následků v případě uvedení nepravdivých údajů. Zadání čísla občanského průkazu je nezbytné pro provedení záznamu o prodeji zbraně kategorie D podle zákona č. 190/2003 Sb. o střelných zbraních a střelivu.

Bez splnění výše uvedených podmínek nemůže být objednávka obsahující některý z výše uvedených druhů zboží vyřízena a bude zrušena. Po dohodě s prodávajícím lze takovou objednávku vyřídit bez sporných položek. Veškeré další poskytnuté osobní údaje jsou považovány za důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s ustanoveními uvedenými v části Zásady ochrany osobních údajů zákazníků a podle zákona o ochraně osobních údajů.

Před vyplněním a odesláním objednávky je zákazník informován o povinnosti uvést v objednávce správné a platné údaje a jejich uvedením a potvrzením objednávky potvrzuje, že byl poučen a bere na vědomí, že přebírá plnou odpovědnost za případné nesprávné a neplatné údaje.

 

3. Prodej zboží do zahraničí
Našli jste na našich webových stránkách produkt, který byste si rádi zakoupili, ale v současné době se nacházíte nebo žijete v zahraničí? Naší snahou je vyhovět přáním všech zákazníků bez ohledu na místo dodání. Pokud je to mimo území České republiky, řešíme možnosti platby a doručení individuálně v závislosti na místě Vašeho bydliště a velikosti a hmotnosti objednaného zboží.

Při prodeji zboží do zahraničí (mimo území České republiky) je kupující povinen řídit se příslušnými právními předpisy země, do které má být v souladu s jeho požadavkem stanoveným v objednávce zboží odesláno, zejména si předem ověřit, zda držení, nabývání vlastnictví a dovoz jím objednaného druhu zboží není v dané zemi zakázáno/regulováno, jakož i skutečnost, zda v dané zemi není zakázán prodej jím objednaného zboží prostřednictvím internetu (zákaz uzavírání smluv na dálku).

Kupující, který požaduje dodání zboží do zahraničí (mimo území České republiky), potvrdí splnění výše uvedených povinností a právní legálnost jím objednaného druhu zboží v rámci výše uvedeného ujednání zaškrtnutím políčka v rámci objednávkového formuláře.

V případě nákupů ze zemí mimo EU se postupuje individuálně. Při takových nákupech je nutné upozornit, že zejména u nepředvídaných nákladů vzniklých v souvislosti s clem na zboží v zemi dodání a dalších nákladů spojených s dovozem zboží, které odesílatel nebo odesílatel nemůže předem určit, nese tyto náklady příjemce, pokud není dohodnuto jinak.

 

4. Způsoby platby


                  Bankovním převodem na účet prodávajícího ve FIO Bance.

                  Na dobírku

                  Osobní odběr

 

5. Přepravní a dodací podmínky
Důležitou informací pro zahraniční zákazníky je cena za odeslání. Tato částka se určuje individuálně v závislosti na celkové ceně objednávky, velikosti, hmotnosti, objemu a místě dodání. Tyto informace vám samozřejmě můžeme poskytnout před samotnou objednávkou.

V případě, že jsou dodací podmínky akceptovány, nic nám nebrání v úspěšné realizaci obchodu. Doručujeme kurýrní službou.

6. Dodací podmínky, doba odeslání a náklady na dopravu
1. Prodávající je povinen realizovat objednávku kupujícího a dodat zboží kupujícímu nejpozději do 30 dnů. Není-li v popisu objednaného výrobku uvedeno jinak, je veškeré zboží, které je skladem, odesláno zpravidla do 7 pracovních dnů od potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží není vyrobeno, resp. není v provozních možnostech prodávajícího zajistit zboží kupujícímu, nebo by pořízení zboží bylo spojeno s nepřiměřenými náklady, nebo z důvodů vyšší moci, nebo i při vynaložení veškerého úsilí, které lze po něm spravedlivě požadovat, nejsou schopni dodat zboží kupujícímu ve lhůtě stanovené těmito obchodními podmínkami nebo cenou uvedenou v objednávce, je prodávající povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a současně je povinen nabídnout kupujícímu náhradní plnění nebo možnost kupujícího odstoupit od kupní smlouvy (zrušit objednávku).

Nepřijme-li Kupující Prodávajícím nabízené náhradní plnění ani neodstoupí-li od Kupní smlouvy v přiměřené lhůtě, je Prodávající oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit a v případě, že Kupující již zaplatil kupní cenu nebo její část, vrátí Prodávající Kupujícímu již zaplacenou kupní cenu nebo její část do 14 dnů ode dne doručení odstoupení od Kupní smlouvy.

2. O doručení zboží je každý Zákazník informován e-mailem. Objednávku je možné zkontrolovat po přihlášení do systému. O stavu objednávky je Zákazník rovněž informován e-mailem.

3. V případě, že Odběratel nezvolí jako formu doručení ''osobní odběr'', bude zboží na základě výslovného požadavku v objednávce doručeno na jím uvedenou adresu. Za účelem splnění takového požadavku je prodávající tímto kupujícím zmocněn zajistit doručení jím objednaného zboží prostřednictvím doručovací služby.

4. Dodání zboží na území členských zemí Evropské unie, případně dalších zemí, se uskutečňuje na základě vzájemné dohody a předchozího písemného odsouhlasení sazby za dopravu a balení a případně dalších dodacích podmínek mezi Kupujícím a Prodávajícím.

5. V akutních případech (např. zboží je určeno jako dárek nebo musí být dodáno před odjezdem na dovolenou) může náš zákazník požádat o přednostní realizaci objednávky. V objednávce je možné uvést přednostní realizaci objednávky, resp. dodat tento požadavek telefonicky. Zboží bude odesláno jako balík prostřednictvím doručovací služby GLS s dodáním do 24 hodin (následující pracovní den po odeslání).

6. V případě, že část objednaného zboží není aktuálně skladem nebo je nutné jej vyrobit na zakázku, pozastavíme celou objednávku a informujeme zákazníka o přibližném termínu expedice celé objednávky. Zákazník může na základě této informace požádat o odeslání té části zboží, která je skladem, ve lhůtě stanovené obchodními podmínkami a zbývající část zboží bude odeslána, jakmile bude k dispozici. V takovém případě zákazník uhradí poštovné za obě položky.

7. Objednané zboží vám bude doručeno prostřednictvím zásilkové služby. Každá zásilka bude obsahovat záruční list a návod k použití. Faktura bude zaslána na vámi uvedenou e-mailovou adresu. Zboží nadprůměrných rozměrů nebo zboží těžší než 30 kg bude doručeno způsobem, který s vámi bude dohodnut zvlášť.

8. Kupující je oprávněn zkontrolovat zásilku, tj. zboží a jeho obal ihned po dodání za přítomnosti zástupce prodávajícího. V případě existence vad zboží umožní zástupce prodávajícího kupujícímu sepsat zápis o rozsahu a povaze vady zboží, jehož správnost potvrdí zástupce prodávajícího. Na základě tohoto provedeného záznamu doručeného prodávajícímu může kupující odmítnout převzít dodané zboží s vadou nebo potvrdit dodání zboží s vadou a následně vadné zboží reklamovat u prodávajícího nebo určené osoby. Odmítne-li kupující převzít zboží dodané s vadou, nese veškeré účelně vynaložené náklady na vrácení zboží prodávajícímu prodávající.

 

7. Záruka vrácení peněz
Víte přesně, co dostanete. Pokud nejste s dodaným zbožím spokojeni, můžete jej bez udání důvodu vrátit. Zboží můžete vrátit do 14 dnů od převzetí zásilky. Vrátíme vám peníze nebo zboží vyměníme za jiné, jak si budete přát.

1. Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší, prodávající vrátí nebo vymění kupujícímu a kupující prodávajícímu všechna vzájemně přijatá plnění.

2. Pokud se kupující rozhodne od smlouvy odstoupit, je povinen dodržet následující podmínky:

a) uplatnit své právo na odstoupení od Smlouvy výhradně písemně, a to doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla Prodávajícího uvedenou v sekci Kontakt, e-mailem na adresu obchod.wojoczek@seznam.cz nebo jiným způsobem nevzbuzujícím pochybnosti o tom, že došlo k odstoupení od Smlouvy; v písemném odstoupení od Smlouvy uvést číslo objednávky, jméno a příjmení, datum nákupu a číslo svého účtu nebo adresu pro vrácení peněžních prostředků.

b) Pokud kupující zboží obdržel a převzal, zašle je na vlastní náklady zpět na naši adresu uvedenou v sekci Kontakt. Prosíme o vrácení zboží:

Zboží vraťte pokud možno v původním nepoškozeném obalu,
nepoužité,
nepoškozené,
kompletní (včetně příbalového letáku atd.),
spolu s dokladem o koupi.


c) Po splnění výše uvedených podmínek je prodávající povinen vrátit kupujícímu kupní cenu za zboží stejným způsobem, jakým ji kupující uhradil při své platbě, pokud se s kupujícím nedohodne jinak, aniž by mu v této souvislosti byly účtovány další poplatky.  Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy, vrátit Kupujícímu všechny platby, které od něho na základě kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní přijal, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a dalších nákladů a poplatků. Prodávající není povinen vrátit Kupujícímu platby před tím, než je mu zboží doručeno, nebo dokud Kupující neprokáže odeslání zboží zpět Prodávajícímu, ledaže Prodávající navrhne osobní odběr zboží nebo odběr prostřednictvím pověřené osoby. Prodávající není povinen uhradit Kupujícímu dodatečné náklady, pokud si Kupující výslovně zvolil jiný způsob doručení než nejlevnější standardní způsob doručení nabízený Prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení zvolené Kupujícím a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízený Prodávajícím.

d) Zboží doporučujeme zaslat doporučeně a pojištěné, neboť neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám. Na dobírku zboží nepřijímáme.

e) V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a dodá prodávajícímu zboží se sníženou hodnotou, které je použité, poškozené nebo nekompletní, uhradí kupující prodávajícímu náklady na opravu a obnovu zboží.

f) V případě nedodržení některé z výše uvedených podmínek bohužel nebudeme moci odstoupení od smlouvy akceptovat a zboží bude vráceno na náklady kupujícího.

Kupující má právo po převzetí zboží rozbalit a vyzkoušet obdobným způsobem, jako je to běžné při nákupu v klasickém ''kamenném'' obchodě, a to v rozsahu nezbytném pro zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

3. Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná běžet dnem, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba, s výjimkou dopravce, převezme veškeré objednané zboží nebo jeho část, nebo

a) zboží objednané kupujícím v jedné objednávce je dodáno odděleně ode dne převzetí zboží, které bylo dodáno jako poslední,

b) dodává zboží sestávající z několika částí nebo kusů, a to ode dne převzetí poslední části nebo posledního kusu,

c) na základě Smlouvy dodává zboží opakovaně po omezenou dobu, a to ode dne převzetí prvního dodaného zboží.

4. Kupující může od kupní smlouvy, jejímž předmětem je koupě zboží, odstoupit i před počátkem běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.

 

5. Odstoupení od kupní smlouvy musí kupující učinit písemně způsobem nevzbuzujícím pochybnosti o tom, že od smlouvy odstoupil, nebo formou zápisu na jiném trvalém nosiči nebo s využitím formuláře, který se nachází zde v těchto obchodních podmínkách. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud bylo oznámení o odstoupení od smlouvy odesláno prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty stanovené v ustanovení čl. § 7 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

 

8. Podmínky a platba (poštovné)
Na objednané zboží, které je v objednávce (kterou jste potvrdili), náš systém na základě potvrzení Vaší objednávky vygeneruje fakturu od dodavatele WOJOCZEK, s.r.o. Faktura bude obsahovat výrobky s 21% DPH.

Společnost WOJOCZEK, s.r.o. nabízí mnoho možných způsobů platby. Objednané výrobky budou dodány prostřednictvím zásilkové služby GLS. Snažíme se, aby náklady na dopravu byly co nejvýhodnější. Náklady na dopravu jsou účtovány podle hodnoty objednávky a způsobu platby. Další informace týkající se nákladů na dopravu naleznete v části ''Ceny dopravy''.

 

9. Nedoručené zásilky
1. Pokud se zásilka vrátí jako nedoručená bez našeho zavinění (pošta adresáta nenašla, neoznámila mu doručení, zákazník zásilku nedopatřením nebo úmyslně nepřevzal apod.), zašleme zákazníkovi e-mail s žádostí o informaci, jak má se svou objednávkou dále naložit. Odpověď na tuto výzvu očekáváme do 7 dnů od odeslání zprávy.

2. Pokud nás Zákazník požádá o opětovné zaslání zásilky, budeme podruhé účtovat poštovné ve stejné výši jako u první zásilky.

3. Opětovné zaslání nedoručené zásilky je možné pouze na základě platby předem.

4. Pokud zákazník nereaguje na naši výzvu v navržené lhůtě, objednávku zrušíme. O zrušení objednávky bude zákazník informován. V takovém případě bude další nákup Zákazníka možný až po zaplacení zboží předem (bankovním převodem). Pokud bude platba v pořádku, bude tento platební limit pro další objednávky zrušen.

5. Případné reklamace budou řešeny v souladu s Reklamačním řádem internetového obchodu WOJOCZEK, s.r.o. a platnými právními předpisy České republiky.

 

10. Odstoupení od kupní smlouvy (zásilková služba)
Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu v souladu s ust. § 7 a násl. zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku (dále jen ''zákon o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku'') do 14 dnů od převzetí zboží, resp. ode dne uzavření smlouvy o poskytování nebo smlouvy o poskytování elektronického obsahu, který není dodáván na hmotném nosiči, pokud prodávající včas a řádně splní informační povinnosti dle ust. § 3 zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku. Při odstoupení od smlouvy je kupující povinen nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět nebo je doručit prodávajícímu dohodnutým způsobem.
Prodávající není povinen vrátit kupujícímu žádnou platbu před doručením zboží nebo do doby, než kupující prokáže, že zboží bylo prodávajícímu vráceno, ledaže prodávající navrhne, aby si zboží vyzvedl sám nebo prostřednictvím jím pověřené osoby.

 

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, ruší se všechny další smlouvy související s kupní smlouvou, od které kupující odstoupil.
Kupující má právo zboží rozbalit a vyzkoušet obdobným způsobem jako při běžném nákupu v klasické "kamenné" prodejně v rozsahu nezbytném pro zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží. Kupující odpovídá za případné znehodnocení zboží. Testování tedy neznamená začít zboží používat a po několika dnech jej vrátit prodávajícímu.
Pokud se kupující rozhodne odstoupit od smlouvy ve lhůtě uvedené v bodě 1., musí dodržet následující podmínky:
uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy výhradně písemně doporučeným dopisem zaslaným na adresu prodávajícího uvedenou v sekci Kontakt, e-mailem na adresu info@wojoczek.com nebo jiným způsobem vylučujícím pochybnosti o odstoupení od smlouvy; v písemném odstoupení od smlouvy uvést číslo objednávky, jméno a příjmení, datum nákupu a číslo svého účtu nebo adresu pro vrácení peněz.
Před odstoupením od smlouvy doporučujeme telefonicky kontaktovat prodávajícího a vyřídit potřebné náležitosti ohledně vrácení zboží.
Pokud kupující zboží obdržel a převzal, zašle je na vlastní náklady zpět na adresu prodávajícího uvedenou v sekci "Kontakt". Zboží musí být zachována přiměřená péče.

Zboží prosím zašlete zpět:
Zboží zašlete nejlépe v původním, nepoškozeném obalu,
nepoužité,
nepoškozené,
kompletní (včetně příbalového letáku atd.),
spolu s dokladem o koupi.
Po splnění výše uvedených podmínek je prodávající povinen vrátit kupujícímu kupní cenu za zboží stejným způsobem, který kupující použil při jeho úhradě, pokud se s kupujícím nedohodne jinak, aniž by v této souvislosti byly kupujícímu účtovány další poplatky.  Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy, vrátit Kupujícímu všechny platby, které od něho na základě kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní přijal, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a dalších nákladů a poplatků. Prodávající není povinen vrátit Kupujícímu platby před tím, než je mu zboží doručeno, nebo dokud Kupující neprokáže zaslání zboží zpět Prodávajícímu, ledaže Prodávající navrhne osobní odběr zboží nebo odběr prostřednictvím pověřené osoby. Prodávající není povinen uhradit Kupujícímu dodatečné náklady, pokud si Kupující výslovně zvolil jiný způsob doručení než nejlevnější standardní způsob doručení nabízený Prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení zvolené Kupujícím a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízený Prodávajícím.


Zboží doporučujeme zasílat doporučeně a pojištěné, neboť za případnou ztrátu na cestě k nám neručíme. Zásilky na dobírku nebudou akceptovány.
V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a dodá prodávajícímu zboží se sníženou hodnotou, které bylo použito, poškozeno nebo je nekompletní, je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady vzniklé v souvislosti s opravou zboží a jeho uvedením do původního stavu. V případě nedodržení některé z výše uvedených podmínek bohužel nebudeme moci akceptovat storno objednávky a zboží bude vráceno zpět na náklady odesílatele. Odstoupení od kupní smlouvy dle předchozího bodu těchto obchodních a reklamačních podmínek musí obsahovat údaje požadované ve formuláři odstoupení od kupní smlouvy, který naleznete zde, zejména identifikaci kupujícího, číslo a datum objednávky, přesnou specifikaci zboží, způsob, jakým má prodávající vrátit již přijaté plnění, zejména číslo účtu kupujícího a/nebo poštovní adresu.
Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, zaniká od počátku i každá vedlejší smlouva spojená s kupní smlouvou, od níž kupující odstoupil. Po Kupujícím není možné požadovat jakékoli náklady či jiné poplatky v souvislosti s ukončením vedlejších smluv s výjimkou náhrad a plateb uvedených v ustanovení § 9 odst. 3, ustanovení § 10 odst. 3 a 5 zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku a ceně za službu.

 

11. Zásady ochrany osobních údajů zákazníků
1. Podmínkou provedení vaší objednávky je zaznamenání vašich osobních údajů. Smluvní strany se dohodly, že kupující je v případě, že je fyzickou osobou, povinen sdělit prodávajícímu své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, identifikační číslo osoby, telefonní číslo a e-mailovou adresu, číslo občanského průkazu (pokud je požadováno v rámci omezeného prodeje). Smluvní strany se dohodly, že kupující, v případě, že je právnickou osobou, je povinen sdělit prodávajícímu své obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, telefonní číslo a e-mailovou adresu.

2. Poskytnutí osobních údajů je nepovinné, dobrovolné, ale v případě jejich neposkytnutí nebude možné vyhovět vašim požadavkům a umožnit vám nákup v našem internetovém obchodě.

3. Společnost WOJOCZEK, s.r.o. se při respektování soukromí lidí zavazuje shromažďovat pouze ty osobní údaje (informace, které umožňují nebo usnadňují identifikaci jakékoli osoby, např. jméno, adresa, e-mail, jakož i informace o osobě uplatňující právní nárok této osoby na nákup v naší společnosti produktů, které jsou předmětem samostatného řízení), které nám sami a dobrovolně poskytnete a které nezbytně potřebujeme k poskytnutí co nejlepších služeb.

4. V případě ad hoc vás naše společnost může požádat o osobní údaje nad rámec standardních osobních údajů (např. pokud to vyžaduje obecně závazný předpis), avšak výhradně za účelem poskytnutí kvalifikovaných služeb a za podmínky, že jste o těchto skutečnostech předem informováni. Zda nás o těchto informacích budete informovat, bude záležet na vás.

5. Tyto osobní údaje, které jsou součástí objednávky a byly nám sděleny při registraci zákazníka, považuje naše společnost za důvěrné a chrání je před zneužitím. Pokud jsou k umožnění nákupu vyžadovány další dokumenty (např. kopie občanského průkazu), je se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech nakládáno způsobem uvedeným v těchto obchodních podmínkách. Tyto údaje jsou uloženy v chráněné databázi na našem serveru, takže je nemusíte při každé návštěvě znovu zadávat. Tyto údaje jsou rovněž nezbytné pro náš účetní a fakturační systém. Vaše údaje a další nastavení můžete kdykoli změnit prostřednictvím e-mailu nebo přímo v online režimu po přihlášení do systému. Pokud si přejete registraci zrušit, napište nám prosím e-mail. Váš účet bude deaktivován.

6. Kupující může tento souhlas kdykoli písemně odvolat (e-mailem, faxem, dopisem). 7. Naše společnost eviduje a zpracovává vámi poskytnuté osobní údaje pro účely obchodu, služeb a ověření věku Kupujícího.

7. Pokud poskytnete své osobní údaje za účelem získání výrobků (viditelně označených v naší nabídce) nezletilou nebo mladistvou osobou, přestože tyto výrobky mohou nakupovat a používat pouze osoby starší 18 let, nesete právní odpovědnost za porušení obecně závazných právních předpisů.

8. Společnost WOJOCZEK, s.r.o. se zavazuje používat vaše osobní údaje výhradně ke spojení s vámi za účelem komplexního uspokojení vašich potřeb a neustálého zlepšování služeb naší společnosti.

9. WOJOCZEK, s.r.o. se zavazuje, že informace o osobních údajích získané prostřednictvím našich webových stránek a internetového obchodu nebudou poskytnuty, prodány ani pronajaty žádné třetí straně, pokud tato skutečnost nebude předmětem vzájemné dohody před obchodem.

10. Společnost WOJOCZEK, s.r.o. může ojediněle použít osobní údaje nebo jejich část v souhrnné podobě výhradně pro statistické analýzy, testy nebo zprávy za předpokladu, že z těchto údajů nelze získat žádné osobní údaje o konkrétní osobě.

11. WOJOCZEK, s.r.o. je nucena zpřístupnit vaše osobní údaje pouze organizacím, se kterými je to nezbytné pro spolupráci při vyřizování vaší objednávky. Jedná se o banky (jejichž klienti mohou platit prostřednictvím internetového bankovnictví) a společnosti zajišťující dopravu našich výrobků k Vám na základě Vaší závazné objednávky. Tyto společnosti odpovídají za ochranu vašich osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy České republiky.

12. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a nepovinné. Společnost WOJOCZEK, s.r.o. bude Vaše osobní údaje přijímat, používat, uchovávat a likvidovat v souladu s příslušnými interními normativními právními akty společnosti.

13. Kupující má na základě bezplatné písemné žádosti právo u kupujícího vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, o kterých se domnívá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně profilování v rozsahu, který s tímto přímým marketingem souvisí. Pokud Kupující vznese námitku proti takovému zpracování, Prodávající přestane zpracovávat osobní údaje pro účely přímého marketingu ode dne doručení takové námitky Prodávajícímu a osobní údaje dotčeného Kupujícího již nesmí být pro tyto účely zpracovávány.

14. Společnost WOJOCZEK, s.r.o vás bude kontaktovat pouze v případě, že uvedete své telefonní (faxové) číslo nebo e-mailovou adresu. Pokud vás budeme kontaktovat a vy nebudete mít zájem dostávat od nás další informace o našich produktech, sdělte nám to prosím některou z výše uvedených možností.

15. Pokud nám poskytnete své osobní údaje, budete mít možnost tyto údaje změnit, resp. vymazat, pokud nám to oznámíte telefonicky, faxem nebo zasláním e-mailu.

16. Společnost WOJOCZEK, s.r.o. uchovává Vaše osobní údaje v bezpečí a chrání je před neoprávněnými zásahy, zejména zneužitím nebo zveřejněním způsobem, který je taxativně vymezen v platném interním normativním právním aktu naší společnosti.

17. Pokud si přejete aktualizovat své osobní údaje nebo chcete mít o ochraně osobních údajů naší společnosti komplexnější informace, napište nám nebo nás kontaktujte některou z uvedených možností.

18. Společnost WOJOCZEK, s.r.o. si vyhrazuje právo v případě potřeby aktualizovat údaje obsažené na webových stránkách a týkající se ochrany osobních údajů.

19. Prodávající tímto informuje kupujícího, že z důvodu plnění uzavřené smlouvy se při zpracování osobních údajů kupujícího předpokládá, že jeho osobní údaje budou poskytnuty a zpřístupněny následujícím třetím osobám, resp. příjemcům:

Olza Logistics 

GLS

Česká pošta 

12. Reklamační řád internetového obchodu WOJOCZEK, s.r.o.
Reklamační řízení společnosti WOJOCZEK, s.r.o. u kupních smluv uzavřených na dálku.

1. Obecná ustanovení

Tento reklamační řád zajišťuje podmínky odpovědnosti za vady prodaného zboží a jejich uplatnění kupujícím dle zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, v internetovém obchodě www.wojoczek.com (dále jen prodávající).

Reklamační řád je součástí obchodních podmínek. Zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky kupující potvrzuje seznámení a souhlas se všemi obchodními podmínkami.

2. Kontrola zboží při převzetí

Kupující je povinen neprodleně zkontrolovat úplnost a bezvadný stav výrobku. Dodatečné reklamace množství nebo druhu zboží budou uznány pouze v případě, že Kupující prokáže, že reklamované vady byly na zboží přítomny již v době převzetí od dopravce.

Pokud zásilka doručená poštou nebo kurýrem není kompletní, informujte o tom neprodleně dopravce a kontaktujte nás telefonicky na našem telefonním čísle +420 558 731 803 nebo e-mailem na adrese obchod.wojoczek@seznam.cz

3. Záruční doba a záruční podmínky

Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím a platí 24 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v opravě, a to na základě přiloženého dokladu o předchozí opravě (reklamaci).

Případnou zjištěnou vadu je kupující povinen oznámit prodávajícímu a nároky z vady zboží uplatnit do konce záruční doby. Uplynutím záruční doby právo na uplatnění reklamace zaniká.

Zákazník je povinen dodržovat pokyny a doporučení výrobce pro používání výrobku.

Kupující má právo uplatnit v záruční době odpovědnost za vady zboží zakoupeného u prodávajícího, za které odpovídá výrobce, dodavatel nebo prodávající.

Pro plnění případných záručních oprav je zákazník povinen uschovat záruční list od výrobce, resp. oficiálního distributora, pokud je přibalen ke zboží. Pokud není přiložen originální záruční list, pak jej nahrazuje faktura, která je dodávána s výrobkem.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé opotřebením způsobeným běžným používáním zboží, násilnou manipulací, neodborným otevřením, neodborným zásahem do mechanismů zařízení.

Záruka se nevztahuje na případy mechanického poškození způsobeného kupujícím, poškození způsobené nadměrným nebo nevhodným používáním, zanedbáním péče o zboží, působením cizorodých látek (voda, chemikálie apod.) nebo poškození způsobené vyšší mocí.

Záruka se nevztahuje na vady, na které byl kupující prodávajícím upozorněn při uzavření smlouvy nebo o kterých s ohledem na okolnosti, za nichž byla kupní smlouva uzavřena, musel vědět. Pokud jde o použité věci, Prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou měl výrobek při převzetí Kupujícím.

U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

4. Odeslání zboží k reklamaci

Pokud se na výrobku vyskytne vada, která brání jeho dalšímu použití, je třeba nám nahlásit reklamaci. Před odesláním reklamovaného výrobku je nutné nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu. Zašlete fotografie poškození a napište popis poškození.

a. Reklamační řízení začíná dnem převzetí reklamovaného zboží prodávajícím a končí dnem odeslání vyřízené reklamace kupujícímu, případně písemným oznámením o připravenosti zboží k převzetí po jeho opravě.

b. O průběhu vyřizování reklamace je možné kontaktovat naše pracovníky na telefonním čísle +420 558 731 803 nebo na e-mailové adrese obchod.wojoczek@seznam.cz

c. Bezodkladně, v den odeslání, nejpozději však do 24 hodin od přijetí reklamačního protokolu, Vám potvrdíme přijetí reklamačního protokolu na Vámi uvedenou e-mailovou adresu.

d. Zboží zaslané na dobírku nepřijímáme. Doporučujeme zasílané zboží pojistit.

5. Uplatnění a řešení reklamace v záruční době

1. Po obdržení reklamovaného zboží bude kupující neprodleně informován e-mailem o přijetí reklamace, zahájení reklamačního řízení a způsobu vyřízení reklamace. O vyřízení reklamace bude Kupující informován e-mailem a následně mu bude zaslán Reklamační protokol o vyřízení reklamace.

2. Reklamační řízení je zahájeno dnem, kdy jsou splněny všechny následující podmínky:

Dodání reklamovaného zboží,
Doručení vyplněného reklamačního listu,
Kopie dokladu o koupi, která slouží zároveň jako záruční list.


3. Způsob uplatnění reklamace určuje prodávající dle paragrafu § 2 písm. m) zákona neprodleně, ve složitějších případech do 3 dnů od zahájení reklamačního řízení, v odůvodněných případech, zejména je-li třeba složitého technického posouzení stavu zboží, nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení reklamačního řízení. Po určení způsobu vyřízení reklamace vyřizuje prodávající nebo určená osoba reklamaci ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit později. Vyřízení reklamace nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od kupní smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové.

4. Způsob vyřízení reklamace může být následující:

předání opraveného zboží,
výměna zboží,
Vrácení kupní ceny zboží,
Vrácení přiměřené slevy z ceny zboží,
Písemná výzva k převzetí určeného plnění prodávajícím,
Odůvodněné zamítnutí reklamace zboží.
5. O výsledku řešení reklamace bude kupující informován před uplynutím 30 denní lhůty e-mailem a doporučeným dopisem a reklamační řízení bude ukončeno.

6. Po uplynutí této lhůty má zákazník stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Kupující má právo od smlouvy odstoupit.

7. Pokud Kupující reklamuje zboží v prvních 12 měsících od uzavření kupní smlouvy, může Prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě znaleckého posudku nebo posudku vydaného autorizovanou, notifikovanou nebo akreditovanou osobou nebo posudku určené osoby (dále jen "znalecký posudek zboží"). Bez ohledu na výsledek odborného posouzení zboží nesmí prodávající po kupujícím požadovat úhradu nákladů na odborné posouzení zboží ani jiných nákladů spojených s odborným posouzením zboží.

8. Pokud Kupující uplatní reklamaci zboží po 12 měsících od uzavření kupní smlouvy a Prodávající ji zamítne, je osoba, která reklamaci vyřídila, povinna v dokladu o uplatnění reklamace uvést, komu může Kupující zboží zaslat k odbornému posouzení. Pokud Kupující zašle zboží k odbornému posouzení určené osobě uvedené v dokladu o vyřízení reklamace, nese náklady na odborné posouzení zboží, jakož i veškeré další související náklady, Prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Prokáže-li kupující odborným posouzením odpovědnost prodávajícího za reklamovanou vadu zboží, může reklamaci uplatnit zpět; po dobu provádění odborného posouzení zboží se běh záruční doby pozastavuje. Prodávající je povinen uhradit kupujícímu do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení zboží, jakož i náklady s tím spojené. Reklamovanou reklamaci nelze zamítnout.

9. Pokud kupující není spokojen se způsobem, jakým prodávající vyřídil jeho reklamaci, nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má možnost se obrátit na prodávajícího a požadovat nápravu. Pokud Prodávající na žádost o nápravné opatření reaguje negativně nebo na ni nereaguje do 30 dnů ode dne jejího odeslání, má Kupující právo podat návrh na zahájení alternativního řešení svého sporu v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 391 / 2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně a doplnění některých zákonů.

Příslušným subjektem pro alternativní řešení spotřebitelských sporů s prodávajícím (WOJOCZEK, s.r.o.) je www.coi.cz nebo jiná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství ČR Spotřebitel má právo volby, na který z těchto subjektů alternativního řešení sporů se obrátí.

6. Odstranění vady

Prodávající zajišťuje v záruční době odstranění vad prostřednictvím autorizovaného servisního střediska.

Prodávající může vždy místo odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to Kupujícímu nezpůsobí vážné obtíže.

V případě staršího výrobku, který již není na trhu dostupný, bude reklamace vyřízena adekvátní výměnou nebo bude vystaven dobropis ve výši původní ceny výrobku, a to dle dohody s Kupujícím.

7. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád jako součást obchodních podmínek platí ve znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

 

13. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky jako součást obchodních podmínek platí ve znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Odesláním elektronické objednávky Kupující v den odeslání objednávky akceptuje platnou cenu objednaného zboží (včetně poštovného a balného) uvedenou na webových stránkách internetového obchodu Prodávajícího, pokud není v konkrétních případech prokazatelně dohodnuto jinak. Odesláním objednávky (návrhu kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.

"Poučení o odpovědnosti prodávajícího za vady zboží (§ 622 a 623 občanského zákoníku)".

Jedná-li se o vadu zboží, kterou lze odstranit, má kupující právo na to, aby vada byla včas a řádně bezplatně odstraněna. Prodávající je povinen vadu neprodleně odstranit.

Místo odstranění vady může kupující požadovat výměnu zboží, nebo, týká-li se vada pouze součásti zboží, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady s ohledem na cenu zboží nebo závažnost vady.

Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobuje závažné problémy.

Jde-li o vadu zboží, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako věc bez vady, má Kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od Smlouvy odstoupit.

Stejná práva náleží Kupujícímu, jde-li o vadu odstranitelnou, ale Kupující nemůže zboží řádně užívat pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro více vad.

Jde-li o jiné neodstranitelné vady, má Kupující právo na přiměřenou slevu z ceny zboží.

Prodávající poučil kupujícího o jeho právech vyplývajících ze zákona § 622 občanského zákoníku a o právech vyplývajících z § 623 občanského zákoníku umístěním těchto obchodních a reklamačních podmínek na příslušné podstránce e-shopu prodávajícího a kupující měl možnost se s nimi seznámit před odesláním objednávky."

 

PRO Českou Republiku (platba v CZK):

Majitel účtu: WOJOCZEK, s.r.o., Smetanova 173/2, 737 01 Český Těšín.

Banka: FIO Banka

Č.ú: 2900439747

Kód banky: 2010

IBAN: CZ2820100000002401878956

VARIABILNÍ SYMBOL: Číslo objednávky